สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 587 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

42356795
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
11146
25120
97827
42023159
966082
1018938
42356795

Your IP: 44.210.83.132
Server Time: 2024-05-29 06:42:29

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 

 1 พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับอำเภอ โดยมีสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2545 ฉบับที่ 5 มาตรา 42  และตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ ติดตาม กำกับ ควบคุม ประเมินผล กลุ่มงาน 3 กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีสถานบริการสาธารณสุข 1 ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ  ประกอบด้วย  สถานีอนามัย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) 25 แห่ง และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ ได้แก่  คลินิกเอกชน  ร้านขายยา  ทำหน้าที่บริหารราชการส่วนภูมิภาค ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น  โดยขึ้นตรงต่อนายอำเภอปากพนัง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดำเนินการภายใต้พันธกิจตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์การ มีการจัดระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูแลสุขภาพประชาชน ตามกลุ่มวัยตลอดช่วงอายุ  สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง มีการทำงานประสานกันแบบไร้รอยต่อ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานเกณฑ์รพสต.ติดดาว / DHB-PCA ครอบคลุมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว

 

พันธกิจ

ความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

หน่วยงานมีกรอบทิศทางในการดำเนินงานและรับทราบเป้าหมายร่วมกันและขับเคลื่อนงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง

สามารถส่งมอบระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้ง่ายอย่างทั่วถึง

กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ประชาชนได้รับบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ และได้รับการคุ้มความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการ

ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

การสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันและมีการสนับสนุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน

พัฒนาระบบสารสนเทศ  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง

พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตระหนักและรอบรู้ด้านสุขภาพ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดบริการระบบสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

 

 

 

 

 2 วิสัยทัศน์ และค่านิยมเป็นผู้นำด้านสุขภาพ รวมพลังภาคีเครือข่าย เพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นองค์กรสาธารณสุขคุณภาพระดับประเทศและประชาชนสุขภาพดี ในปี 2566

เป้าประสงค์(Goals)

1.ประชาชนสุขภาพดี

ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้

3. ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของระบบสุขภาพ

4. บุคลากรมีความสุข

5. หน่วยงานผ่านเกณฑ์คุณภาพ

ค่านิยมร่วม(Core Value)

MOPH :ฝึกฝนและเป็นนายตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ่อนน้อมถ่อมตน

Mastery = ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม ซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรมรักการเรียนรู้มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ

Originalityสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

People-centered approach = ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง และเป็นศูนย์กลางในการทำงาน

Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม

อัตลักษณ์(Identities)

ซื่อสัตย์ สุจริต อ่อนน้อม พร้อมบริการ ทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก (Competency)

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2. การมีพฤติกรรมบริการที่ดี คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ

3. มีการอุทิศตน/ซื่อสัตย์/สุจริต/จิตอาสา 

4. การประสานงานและทำงานเป็นทีม