สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 575 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

40981247
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
33270
27987
136478
40562933
609472
896011
40981247

Your IP: 3.235.172.123
Server Time: 2024-04-17 23:18:12

ITA ประจำปี 2566 MOIT 2

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร คลิ๊ก

1.2 นโยบายของผู้บริหาร คลิ๊ก

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน คลิ๊ก

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คลิ๊ก

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิ๊ก

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คลิ๊ก

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ที่บุุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน คลิ๊ก

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิ๊ก

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 คลิ๊ก

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 คลิ๊ก

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 คลิ๊ก

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำ คลิ๊ก

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม คลิ๊ก

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน คลิ๊ก

งบดำเนินงาน คลิ๊ก

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

งบเงินบำรุง คลิ๊ก

งบดำเนินการ คลิ๊ก

11. แผนการใช้จ่ยงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิ๊ก

งบดำเนินงาน คลิ๊ก

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ๊ก

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คลิ๊ก

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ คลิ๊ก

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิ๊ก

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิ๊ก

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิ๊ก

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิ๊ก

งบดำเนินงาน คลิ๊ก

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบเงินบำรุง คลิ๊ก

งบดำเนินการ คลิ๊ก

18.4 ประกาศสำนักานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 คลิ๊ก

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิ๊ก