เกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น

1.สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

2.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน

4.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

5.สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

6.สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

7.สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

8.สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

9.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10.สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก

11.สาขาทันตะสุขภาพ

12.สาขาโรคไม่ติดต่อ