ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 งานอนามัยแม่และเด็ก  

งานเยี่ยมบ้าน

งานอนามัยโรงเรียน

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช

งานยาเสพติด

งานโรคไม่ติต่อ

งานผู้สูงอายุ

งานพัฒนาคุณภาพศูนย์สุขภาพชุมชน

งาน อสม. จิตอาสา

รพ.สต.ร่วมคิด  อสม.ร่วมทำ  ประชาชนร่วมใจ 

สาธารณสุขสดใส  ก้าวไกลระดับประเทศ