กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

S  12722189

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านใหม่บน

 

S  12722187S  12722186S  12722185S  12722184S  12722183S  12722182S  12722181S  12722179S  12722189