โครงการเด็กไทยฟันสวย

งานทันตสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแรดได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จัก

และมีความรู้ในการดูแลช่องปากรวมถึงมีระบบเฝ้าระวังของนักเรียนประถมศึกษา