ตรวจคัดกรองมะเร็ง

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม มีวิทยากรเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อแนะนำและสร้างความเข้าใจและยังช่วยป้องกันที่สำคัญให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง