มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง มีการจัดกิจกรรม

การขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกของชีวิต และกิจกรรมรณรงค์การใช้ Appication Caregiver 4.0 ซึ่งเป็น Appication ที่ใช้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และ Caregiver โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ขอขอบคุณ คุณวิภาวดี พุทธรอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสระ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี