โครงการเด็กปฐมวัย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 สาธารณสุขอำเภอปากพนัง ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และวิเคราะห์พัฒนาระบบข้อมูลการดำเนินการเด็กปฐมวัยเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยได้เพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้สามารถวิเคราะห์และขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอปากพนัง