อสม.หมอประจำบ้าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนังและเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมการฝึกอบรม "หลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน ปี 2563" เพื่อให้การยกระดับความรู้ ทักษะ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ อสม. ตามนโยบายรัฐบาลมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี อสม.ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 143 คน ณ ศาลาประชาคม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช