โครงการเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง

นายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติ และ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานโครงการครั้งนี้ ณ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช